Άδεια DEAL για καθηγητές ξένων γλωσσών

compendium

Χώρα Μελέτης: Ιταλία

Τομέας εστίασης: Πιστοποίηση για καθηγητές ξένων γλωσσών

Η «φιλική προς τη δυσλεξία» άδεια δασκάλου γλώσσας εκδίδεται από την Ιταλική Ένωση Δυσλεξίας (AID), σε συνεργασία με την Ερευνητική Ομάδα DEAL του Πανεπιστημίου Ca ‘Foscari της Βενετίας.

Η άδεια έχει σχεδιαστεί ως έγγραφο που πιστοποιεί ότι ο καθηγητής ξένων γλωσσών έχει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά με τη διδασκαλία γλωσσών σε μαθητές με ιδιαίτερες μαθησιακές δυσκολίες. Η άδεια εκδίδεται αφού περάσουν ένα διαδικτυακό τεστ που χρησιμεύει για την επαλήθευση της γνώσης του νομοθετικού πλαισίου και των βασικών εννοιών της

ενσωμάτωσης-προσβασιμότητας στη διδασκαλία της γλώσσας, καθώς και των πρακτικών δεξιοτήτων ανάλυσης και εργασίας σε γλωσσικό υλικό και γενικά, να σχεδιάζουν διδακτικές παρεμβάσεις σύμφωνα με τις αρχές της ένταξης-προσβασιμότητας.

Πρόκειται για μια πιστοποίηση που χορηγείται σε καθηγητές ξένων γλωσσών, ανεξάρτητα από το/τα μορφωτικό επίπεδο/α με το οποίο ασχολούνται. Αυτήν τη στιγμή το υλικό για το μάθημα είναι διαθέσιμο διαδικτυακά και το τεστ, το οποίο αποτελείται από 3 μέρη (νομοθετικό πλαίσιο, θεωρητικό και πρακτικό μέρος), πραγματοποιείται διαδικτυακά, μέσω μιας φόρμας.

Η εξέταση άδειας διενεργείται σε ετήσια βάση.

Το νομοθετικό μέρος του τεστ γίνεται διαδικτυακά.

Το δεύτερο μέρος, που αφορά τη διδασκαλία της γλώσσας, παραδίδεται επίσης διαδικτυακά, σύμφωνα με αυτό το χρονοδιάγραμμα:

Θεωρητικό μέρος: διαδικτυακό τεστ, 45 λεπτά για τη συμπλήρωσή του.

Πρακτικό μέρος: 3 ώρες για να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να παραδοθεί το έγγραφο αναφοράς μέσω email.

Η καλή πρακτική απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που σκοπεύουν να υποστηρίξουν άτομα με ιδιαίτερες μαθησιακές δυσκολίες στην εκμάθηση γλωσσών, και ειδικότερα σε όλους όσους θέλουν να γίνουν δάσκαλοι AID.

Η πρακτική είναι μια πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων και η αξιολόγηση βασίζεται σε ένα διαδικτυακό τεστ που περιλαμβάνει δύο διαφορετικά μέρη:

  • Το πρώτο μέρος: η νομοθεσία

Το πρώτο μέρος του τεστ επικεντρώνεται στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τη διδασκαλία των μαθητών με SLD στο ιταλικό σχολείο. Για να περάσει αυτό το μέρος του τεστ, ο υποψήφιος πρέπει να απαντήσει σωστά τουλάχιστον στο 70% των ερωτήσεων.

  • Δεύτερο μέρος: διδασκαλία γλώσσας

Το δεύτερο μέρος εστιάζει στη διδασκαλία γλωσσών σε μαθητές με SLD. Μόνο οι υποψήφιοι που έχουν περάσει το πρώτο μέρος του τεστ μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό. Το δεύτερο μέρος χωρίζεται σε δύο υπό-ενότητες: ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό

Διαδικτυακή πλατφόρμα αδειών DEAL, συμπεριλαμβανομένου υλικού μελέτης και φιλοξενίας των υποψηφίων για τη συμμετοχή στο τεστ www.gruppodeal.it/patentino

Η άδεια DEAL έχει σχεδιαστεί ως έγγραφο που πιστοποιεί ότι ο δάσκαλος έχει συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες στη διδασκαλία γλωσσών (μητρική γλώσσα, ξένη, δεύτερη ή κλασική γλώσσα) σε μαθητές με SLD.

Η ομάδα DEAL είναι μέρος του CRDL (Center for Research and Didactics of Languages) που ασχολείται με την έρευνα στους τομείς της εκπαίδευσης και της γλωσσικής πολιτικής, της διδασκαλίας ξένων γλωσσών και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Το Κέντρο εφαρμόζει αυτήν την έρευνα στην κατάρτιση εκπαιδευτικών, στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διδακτικού υλικού, σε συμβουλευτικές υπηρεσίες για φορείς, κέντρα ή εταιρείες που ασχολούνται με τη διδασκαλία γλωσσών.

  • Αξιολόγηση και πιστοποίηση ικανοτήτων
  • Συμπεριληπτική διδασκαλία
  • Στυλ μάθησης
  • Προσαρμογή μαθησιακών προσεγγίσεων και μεθοδολογιών

Θα μπορούσε να είναι χρήσιμο για τους εκπαιδευτικούς να αναλογιστούν τις ικανότητές τους για τη διδασκαλία γλωσσών σε ενήλικες με SLD και να τις επικυρώσουν, έτσι ώστε να ενδυναμωθούν και να ενημερωθούν περισσότερο για τις περαιτέρω ανάγκες βελτίωσης των δεξιοτήτων τους.

Ιστοσελίδα της ομάδας DEAL – https://www.gruppodeal.it/