Η Μεθοδολογία Montessori στην Εκμάθηση Γλωσσών

EFL teacher

Χώρα Μελέτης: Ελλάδα, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Ουγγαρία, Ρουμανία

Τομέας Εστίασης: Γλώσσα, Ανάγνωση, Ορθογραφία/Γραφή, Πολύ-αισθητηριακή

Το έργο “Montessori Methodology in Language Training (MMLT)” [Η Μεθοδολογία Montessori στην Εκμάθηση Γλωσσών] στόχευε στην μεταλαμπάδευση της εκπαιδευτικής μεθόδου Montessori, στην εκμάθηση γλώσσας ενηλίκων άνω των 20, η οποία έχει αποδειχθεί επιτυχής και αποδοτική για παιδιά έως και 16 ετών, αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την προσωποποίηση των εκπαιδευτικών μεθόδων και λαμβάνει υπόψη τις δυσκολίες και τα κωλύματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι/ες.

Οι εκπαιδευτές γλωσσών συχνά αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα, περισσότερο με τους ενήλικες (ή τους φοιτητές πανεπιστημίου άνω των 20), όπως είναι η άρνηση για εκμάθηση νέων γλωσσών και την πρώιμη εγκατάλειψη του εκπαιδευτικού προγράμματος, συχνά λόγω έλλειψης χρόνου ή της ιδέας ότι κατά την ενηλικίωση η εκμάθηση γλώσσας είναι πολύ δυσκολότερη. Αυτό οφείλεται κυρίως σε μια ξεπερασμένη προσέγγιση προς τις γλώσσες, συχνά παγιωμένη, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ψυχολογικά μπλοκαρίσματα των ενηλίκων και οι ατομικοί χρόνοι εκμάθησης.

Το εγχειρίδιο που δημιουργήθηκε από το έργο, μπορεί να αποτελέσει εργαλείο μάθησης για πανεπιστήμια, εκπαιδευτές γλώσσας ενηλίκων και οποιονδήποτε εκπαιδευτικό οργανισμό που ασχολείται με την εκμάθηση ξένων γλωσσών σε ενήλικες.

Ένα από τα αποτελέσματα του έργου, το εγχειρίδιο για την μεταλαμπάδευση της Μεθόδου Montessori στην εκμάθηση γλωσσών για ενήλικες και φοιτητές πανεπιστημίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς οργανισμούς, δασκάλους ξένων γλωσσών, οργανισμούς εκμάθησης ξένων γλωσσών, πανεπιστήμια κ.λπ., ως διδακτική αρχή κατά την διάρκεια μαθημάτων ξένων γλωσσών.

Αυτή η βέλτιστη πρακτική υποστηρίζει:

 • Ενήλικες μαθητές/ριες/ εκπαιδευόμενους/ες γλωσσών,
 • Φοιτητές Πανεπιστημίου/ εκπαιδευόμενοι/ες γλωσσών,
 • Δασκάλους/ες γλωσσών ενηλίκων,
 • Δασκάλους ενηλίκων ξένων γλωσσών,
 • Πανεπιστήμια,
 • Εκπαιδευτικούς οργανισμούς που ασχολούνται με την εκμάθηση ξένων γλωσσών σε ενήλικες.
Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου, πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες αξιολόγησης. Οι στόχοι των δραστηριοτήτων αυτών ήταν:
 • Η αξιολόγηση της σχετικότητας, αποδοτικότητας και επίδρασης
 • Η μέτρηση προόδου σε όλη τη διάρκεια του έργου
 • Η καθιέρωση δεικτών και διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου
 • Η μέτρηση των αποτελεσμάτων του έργου στους συμμετέχοντες

Ο βασικός στόχος του έργου ήταν:

Να οριστεί μια μέθοδος σύγχρονης διδασκαλίας στην εκμάθηση γλωσσών, βασισμένη στο μοντέλο της Μεθοδολογίας Montessori και να εξοπλιστούν οι καθηγητές/ριες γλωσσών με μια καινοτόμο και αξιόπιστη παιδαγωγική μέθοδο ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους και να αποκτήσουν νέες.

Οι βασικοί σκοποί του έργου ήταν:

 • Να καθιερώσει την μέθοδο Montessori ως μια κοινή Πανευρωπαϊκή μέθοδο εκμάθησης γλωσσών
 • Να μεταλαμπαδεύσει τη μέθοδο Montessori στο πεδίο της μάθησης γλωσσών στους ενήλικες και τους πανεπιστημιακούς φοιτητές, ώστε να προωθήσει την εκμάθηση βασικών ικανοτήτων συνολικά στο σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το έργο έχει γίνει αποδεκτό από άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ως ένας εύληπτος, πρακτικός και εύκολος τρόπος, για άτομα όλων των ηλικιών, να αντιλαμβάνονται και να μαθαίνουν γλώσσες ξεκούραστα.

 • Δίνει «ελευθερία» στον/ην εκπαιδευόμενο/η να επιλέξει τον τρόπο που θέλει να μάθει
 • Ο εκπαιδευτής ενθαρρύνει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες, όχι μέσω διορθώσεων αλλά μέσω παρατήρησης και παρέμβασης μόνο όταν είναι απαραίτητο.

Η Μέθοδος Montessori και οι Μαθησιακές Δυσκολίες

Πιθανόν ένας λόγος που αποδεικνύει την επιτυχία της μεθόδου Montessori στα παιδιά με ειδικές ανάγκες είναι ο ρυθμός. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να προχωρούν με το δικό τους ρυθμό. Αναλαμβάνουν μια νέα δραστηριότητα μόνο όταν νιώσουν άνετα πως έχουν μάθει αρκετά από την προηγούμενη δραστηριότητα. Μια άλλη τεχνική [της μεθόδου] που είναι σε μεγάλο βαθμό υποστηρικτική για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, είναι ο βαθμός προσωπικής επίβλεψης που λαμβάνουν.

Η Μεθοδολογία Montessori στην εκμάθηση Γλωσσών που έχει αναπτυχθεί, διαθέτει μερικά πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά:
 • Μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί,
 • Είναι εύκολο να υλοποιηθεί κατά την διάρκεια ενός εκπαιδευτικού προγράμματος,
 • έχει γίνει αποδεκτή από άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ως ένας εύληπτος, πρακτικός και εύκολος τρόπος, για άτομα όλων των ηλικιών, να αντιλαμβάνονται και να μαθαίνουν γλώσσες ξεκούραστα,
 • αντιμετωπίζει τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων σε διάφορους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης,
 • Συνδυάζει τα παραδοσιακά, φυσικής παρουσίας, εργαστήρια με την ηλεκτρονική εκπαίδευση και τη εκμάθηση μέσω πληροφοριακών συστημάτων.