Μέθοδος Kikus

students with diverse needs

Χώρα Μελέτης: Γερμανία

Τομέας Εστίασης: Γλώσσα, Υποστηρικτική Τεχνολογία, Πολυαισθητηριακός/ή

Η προσέγγιση KIKUS προσφέρει ένα εύκολο, πρακτικά προσανατολισμένο μοντέλο που βοηθάει τα παιδιά να μαθαίνουν μια δεύτερη γλώσσα (π.χ., Γερμανικά) ενώ παράλληλα υποστηρίζει την μητρική γλώσσα.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Γλώσσας KIKUS για Παιδιά

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα KIKUS αποτελεί μια συστηματική διδακτική ενότητα γλωσσικής ενίσχυσης, η οποία είναι σχεδιασμένη να εφαρμόζεται σε μικρές ομάδες. Το Πρόγραμμα παρουσιάζεται από ένα διαπιστευμένο Αντιπρόσωπο του Προγράμματος KIKUS, π.χ., έναν/μία εκπαιδευμένο/η δάσκαλο/α, ο/η οποίος/α έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση KIKUS. Αυτός/ή επιλέγει θέματα της καθημερινότητας, π.χ., η οικογένεια, τα ρούχα, το φαγητό κ.λπ., και τα χρησιμοποιεί για να διδάξει τη γλώσσα με διασκεδαστικό τρόπο. Το λεξιλόγιο, η γραμματική και τα κοινωνικό-γλωσσολογικά μοτίβα επικοινωνίας διδάσκονται και εξασκούνται σε τρόπους που είναι φιλικοί προς τα παιδιά.

Όλο το σχολικό σύστημα είναι ο κεντρικός συνεργάτης στην ανάπτυξη μιας δεύτερης γλώσσας. Η εκπαίδευση αυτή συμπεριλαμβάνει ένα Βασικό Σεμινάριο, ένα Προχωρημένο Σεμινάριο καθώς και απτή πρακτική εμπειρία.

Η συγκεκριμένη πρακτική πραγματοποιείται σε παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Αποτελεί μια διδακτική αρχή που ενσωματώνεται στο πρόγραμμα σπουδών και μπορεί να συνδυαστεί εύκολα με άλλες στρατηγικές γλωσσικής ενίσχυσης. Συνδέει τη διδασκαλία της γλώσσας με την καθημερινή γλωσσολογική ενίσχυση.

Παιδιά από περιβάλλοντα μεταναστών. Ο στόχος αυτής της μεθόδου είναι να προωθήσει τη Γερμανική γλώσσα σε παιδιά που προέρχονται από μη-Γερμανικό περιβάλλον σε παιδικούς σταθμούς και σχολεία.

Η Μέθοδος KIKUS είναι επιστημονικά βασισμένη στη διδακτορική διατριβή «Δίγλωσση Εκμάθηση Πρώτης Γλώσσας» του Δόκτωρ Edgardis Garlin, ιδρυτή της μεθόδου KIKUS.

Οι στόχοι και οι σκοποί της μεθόδου Kikus είναι:

Επαγγελματική και Βιώσιμη Γλώσσα.

Ανάπτυξη στην Εκπαιδευτική Γλώσσα (Η γερμανική Γλώσσα ως Δεύτερη Γλώσσα): Αποδοτική γλωσσική υποστήριξη μπορεί να παρασχεθεί μόνο από εκπαιδευτές και δασκάλους που έχουν άριστη γνώση της γλωσσικής εκμάθησης και των ιδιαιτεροτήτων της εκμάθησης δεύτερης γλώσσας ή της εκμάθησης της πολυγλωσσίας. Παρομοίως, η γνώση και ο στοχασμός σχετικά με άλλες γλώσσες και πολιτισμικές νοοτροπίες είναι βασικής σημασίας.

Έγκαιρη Υποστήριξη κατά την Προσχολική και Πρωτοβάθμια Σχολική Ηλικία:

Για να αυξηθούν οι πιθανότητες των παιδιών να αποκτήσουν επιτυχημένη εκπαίδευση, η υποστήριξη τους  πρέπει να ξεκινά (το αργότερο) στην ηλικία των 3 ετών. Η έγκαιρη υποστήριξη οδηγεί σε μείωση των δημόσιων δαπανών για επακόλουθα μέτρα ειδικής υποστήριξης, και για την πρόληψη δημιουργίας παράλληλων κοινωνιών.

Από την έναρξη της KIKUS, έχουν διενεργηθεί ποιοτικές και ποσοτικές αξιολογήσεις. Αυτό ήταν εξαρχής σημαντικό για εμάς ώστε να γίνει ορατή η επίδραση της μεθόδου. Εδώ, σας παρέχουμε ευρύτερες έρευνες και μελέτες. Ευχαριστούμε όλους όσους μας βοηθούν να βελτιστοποιήσουμε την KIKUS μέσω της έρευνάς τους.

https://kikus.org/fileadmin/user_upload/user_upload/pdf/Evaluierungen_Feedbacks/2017_AUSWERTUNG_Umfragen_Ehrenamtliche_zkm_1.pdf

Η μέθοδος KIKUS αναπτύχθηκε μέσω πρακτικής εμπειρίας και εφαρμόζεται με επιτυχία για περισσότερα από 15 χρόνια. Διαθέτει επιστημονική γλωσσολογική βάση και ακολουθεί κοινά αποδεκτές διδακτικές αρχές.

Το έργο μας βασίζεται σε επιστημονικό πλαίσιο, και ειδικότερα στη θεωρία της Λειτουργικής Πραγματιστικής. Η γλωσσική ανάπτυξη δεν διεξάγεται με την εφαρμογή απλή εκμάθησης όρων αλλά μέσω της εκμάθησης των επικοινωνιακών μοτίβων τα οποία εξυπηρετούν ειδικούς σκοπούς. Η μέθοδος KIKUS  αποτελεί μια διδακτική πολυγλωσσίας.

Το περιεχόμενο της μεθόδου μεταφέρεται εύκολα σε οποιοδήποτε άλλο συγκείμενο, καθώς βασίζεται πάνω από όλα στην φιλοσοφία της διδασκαλίας.

«Η μέθοδος KIKUS. Εγχειρίδιο» του Edgardis Garlin, έχει μεταφραστεί στα Αγγλικά. Το εγχειρίδιο αυτό περιγράφει τη διδασκαλία των Γερμανικών ως δεύτερη γλώσσα (DaZ) και ως ξένη γλώσσα (DaF) σύμφωνα με τη μέθοδο KIKUS.

Διαδραστικό λογισμικό εκμάθησης γλώσσας για Γερμανικά, Αγγλικά, Ισπανικά

Το ψηφιακό λογισμικό εκμάθησης γλώσσας KIKUS είναι διαθέσιμο online και εκτός δικτύου ως εφαρμογή των Windows. Προσφέρει τη δυνατότητα προετοιμασίας ασκήσεων λεξιλογίου, γραμματικής και μοτίβων γλωσσικών δράσεων με διασκεδαστικό τρόπο. Η εκμάθηση της γλώσσας μπορεί να είναι διασκεδαστική. Η χρήση ψηφιακών καρτών με εικόνες επιτρέπει τη συστηματική γλωσσική υποστήριξη για κάθε μαθητή. Βασίζεται στις κάρτες εικόνων της KIKUS, οι οποίες έχουν δοκιμαστεί και χρησιμοποιηθεί στην πράξη, και σε άλλα μοτίβα πειραματισμού.