Μαθησιακές δυσκολίες ενηλίκων και εκμάθηση Ξένης Γλώσσας: Ευρωπαϊκές κοινές εμπειρίες για την υποστήριξη και την ανάπτυξη της καινοτόμου προσέγγισης IRENE.

compendium

Χώρες μελέτης: Αυστρία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία και Ισπανία. Η παρούσα εργασία θα εστιάσει κυρίως στο Ολλανδικό πλαίσιο.

Τομέας Εστίασης: Αυτή η Συγκριτική Δευτερογενής Έρευνα παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας ανάλυσης στο θέμα της μάθησης ξένης γλώσσας και τις μαθησιακές δυσκολίες στους ενήλικες.

Μια Συγκριτική Δευτερογενής Έρευνα του έργου Erasmus+ «IRENE», σχετικά με τις μεθοδολογίες της διδασκαλίας ξένων γλωσσών σε ενήλικες με Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές (ΕΜΔ). Η έρευνα εστιάζει στις ανάγκες των δασκάλων ξένων γλωσσών και των ενηλίκων (18 έως 35 ετών), των οποίων οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν παράγοντα αποθάρρυνσης στην προσπάθεια εκμάθησης μιας καινούριας γλώσσας.

Μια Συγκριτική Δευτερογενής Έρευνα έχει υλοποιηθεί για να αυξήσει την ενίσχυση των ενηλίκων και των μεταναστών με ειδικές μαθησιακές διαταραχές, η οποία στοχεύει στην στήριξη των ενηλίκων που βιώνουν μαθησιακές δυσκολίες και συνεπώς αποθαρρύνονται να μάθουν μια ξένη γλώσσα. Η ΕΜΔ αποτελεί έναν κοινό προσδιορισμό των αναπτυξιακών διαταραχών των δεξιοτήτων που απαιτούνται στο σχολείο σχετικά με μια ειδική διαταραχή ανάγνωσης (δυσλεξία), μια ειδική διαταραχή ορθογραφίας (δυσγραφία), ειδικές διαταραχές υπολογισμού (δυσαριθμησία) ή ένας συνδυασμός αυτών των διαταραχών.

Το «IRENE» είναι ΚΑ2 Erasmus+ Πρόγραμμα που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2018 και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2021.
Εκπαιδευτές Γλωσσών και ενήλικες, από 18 έως 35 ετών, των οποίων οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν παράγοντα αποθάρρυνσης στην προσπάθειά τους να μάθουν μια καινούρια γλώσσα.
Η συνολική αξιολόγηση έως τώρα, αντικατοπτρίζει κάποιες εύκολες συμβουλές για ουσιαστική εμπλοκή και συμμετοχή μαθητευόμενων μέσω:
  • Μιας λεπτομερούς διδακτικής ύλης με το περίγραμμα του εκπαιδευτικού προγράμματος και τους τρόπους αξιολόγησης
  • Ενθάρρυνσης των εκπαιδευόμενων να καταγράφουν τα μαθήματα ή να κρατούν οι ίδιοι/ες σημειώσεις
Project Library | IRENE. (2021). Τελευταία επίσκεψη 10 Μαρτίου 2021, από http://irenelearning.eu/project-library/

Ο στόχος της Βέλτιστης Πρακτικής είναι η παραγωγή και η ανάπτυξη:

  1. Μιας συγκριτικής Δευτερογενούς Έρευνας υφιστάμενων διδακτικών μεθοδολογιών και εργαλείων στις χώρες των εταίρων.
  2. Μιας διδακτικής προσέγγισης και κατευθυντήριων οδηγιών για δασκάλους και εκπαιδευτές και
  3. Μιας ψηφιακής πλατφόρμας εκπαίδευσης  για εκμάθηση ξένων γλωσσών.

Οι κύριοι σκοποί της Βέλτιστης Πρακτικής είναι:

  • Ένα πρόγραμμα μαθημάτων που θα προσδιορίζει ποια περιεχόμενα (διδακτική ύλη, ασκήσεις, εικονογραφημένο σενάριο) θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις τέσσερις διαφορετικές διδακτικές ενότητες της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
  • Μια διαδραστική, συμμετοχική ψηφιακή πλατφόρμα εκπαίδευσης Εικονικής Πραγματικότητας.

Εστιάζοντας στο Ολλανδικό πλαίσιο αναφοράς της καλής πρακτικής, η γενική σύνοψη του έργου αποτελείται από (1) Νομικό πλαίσιο αναφοράς των μαθησιακών δυσκολιών/διαταραχών στην εκπαίδευση ενηλίκων, (2) Εθνικά και περιφερειακά προγράμματα και πρωτοβουλίες, (3) Μεθόδους για την διάγνωση και την μέτρηση των μαθησιακών δυσκολιών, (4) Την συμμετοχή οργανισμών που σχετίζονται με την εκπαίδευση ενηλίκων με ΕΜΔ και (5) Χάραξη πολιτικής στην διδασκαλία των ενηλίκων με ΕΜΔ στην Εκμάθηση Ξένης Γλώσσας.

Ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτών ενηλίκων χρησιμοποιούν προγράμματα και Ψηφιακές μεθοδολογίες, που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο Lexima – ένα λογισμικό για την Δυσλεξία, το οποίο υποστηρίζει τους χρήστες στην ανάγνωση και συγγραφή κειμένων σε διαφορετικές γλώσσες:

Build! – Ένα υπολογιστικό πρόγραμμα παρέμβασης το οποίο μειώνει τα προβλήματα στην ανάγνωση εκκρεμοτήτων, στον χαμηλό γραμματισμό και την δυσλεξία.

Flash: Η Ανάγνωση με Καθηγητή/τρια, είναι μια ανεξάρτητη μέθοδος και υπολογιστικά-ελεγχόμενo πρόγραμμα Flash που αυτοματοποιεί αποτελεσματικά την διαδικασία ανάγνωσης σε επίπεδο λέξης.

Kurzweil: Απομακρύνει εμπόδια στην ανάγνωση, τη γραφή και την κατανόηση κειμένων και επιτρέπει στους μαθητές να δουλεύουν γρηγορότερα και να αποδίδουν στο δικό τους προσωπικό επίπεδο.

Η κοινοπραξία του έργου πρόσφατα ανέπτυξε και μοιράστηκε το Σχέδιο Προγράμματος Μαθημάτων (επίπεδα Α1-Α2), ως μέρος του παραδοτέου 2 που αποτελείται από εκπαιδευτικά περιεχόμενα και κατευθυντήριες αρχές για το παραδοτέο 3, που είναι η εκπαιδευτική πλατφόρμα του έργου.

Το BrowseAloud Plus εκφωνεί τους ιστότοπους. Χάρη στο BrowseAloud Plus, εκατοντάδες χιλιάδες άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολία με την ανάγνωση μπορούν να ακούνε το περιεχόμενο των ιστότοπων. Αυτό το χρήσιμο εργαλείο ανάγνωσης προσφέρει οπτική και ακουστική υποστήριξη σε δυσλεκτικούς, άτομα με δυσκολία στην όραση, άτομα με χαμηλό γραμματισμό και μη-ιθαγενή. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί όταν κανείς προτιμά να ακούει πληροφορίες παρά να τις διαβάζει.