Τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας για την εκμάθηση ξένων γλωσσών – Έργο “IRENE”

EFL teacher

Χώρα Μελέτης: Ελλάδα, Ιταλία, Αυστρία, Ισπανία, Ιρλανδία, Δανία, Ολλανδία

Τομέας Εστίασης: Γλώσσα, Ανάγνωση, Ορθογραφία/Γραφή, Υποστηρικτική Τεχνολογία, Πολύ-αισθητηριακή

Το έργο “IRENE – Αύξηση της ενίσχυσης των ενηλίκων και των μεταναστών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες”, χρησιμοποιεί τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας στην προσπάθεια να βοηθήσει τους ενήλικες να μάθουν μια ξένη γλώσσα. Εταίροι από επτά Ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Δανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία και Ισπανία) συνεργάστηκαν για να αναπτύξουν και να δοκιμάσουν μια καινοτόμο μεθοδολογία και να δημιουργήσουν μια πολύγλωσση διαδραστική πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης σε διεθνικό επίπεδο.

Η ομάδα-στόχος του έργου είναι ενήλικες μεταξύ 18-35 ετών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και συνεπώς αποθαρρύνονται στο να μάθουν μια ξένη γλώσσα. Το έργο θα υποστηρίξει αυτή την κατηγορία των ενηλίκων στην ανάληψη μια «δεύτερης ευκαιρίας», ώστε να μάθουν εκτός των παραδοσιακών σχολικών οδών. Στους καθηγητές των γλωσσών θα παρασχεθούν διδακτικά και μεθοδολογικά εργαλεία, και θα καταρτιστούν ώστε να ενισχύσουν τις δεξιότητες τους, για την περίσταση της ενασχόλησής τους με άτομα που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες.

Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί είτε ατομικά ή σε επίπεδα μαθημάτων σε τάξη στο πανεπιστήμιο ή και σε μια τάξη κολλεγίου. Όλοι οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν και δεν υπάρχει περιορισμός. Το σημαντικό στοιχείο, εντούτοις, είναι ότι ο εκπαιδευτής πρέπει να γνωρίζει τις ανάγκες του εκπαιδευόμενου ώστε να μπορεί να τον βοηθήσει με διαφορετικό τρόπο και προσέγγιση.

Αυτή η πρακτική είναι ένα ενσωματωμένο μοντέλο εκπαίδευσης για ενήλικες που επιθυμούν να μάθουν μια ξένη γλώσσα. Κάθε φορά ο δάσκαλος επιλέγει ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης του μαθήματος ώστε να μπορεί να επικοινωνεί με τους μαθητές του. Αφού ενημερωθεί πλήρως για οποιεσδήποτε αδυναμίες της τάξης του/της, έπειτα, εάν είναι δυνατόν, ο/η δάσκαλος/α έχει τα κατάλληλα εργαλεία και οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, τότε αυτός/ή μπορεί να επιστρατεύσει όλα τα ψηφιακά προγράμματα που θα τον/την  βοηθήσουν να μάθει μια ξένη γλώσσα.

Οι ομάδες-στόχοι του έργου είναι:
  • Ενήλικες από 18 έως 35 ετών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες,
  • Μετανάστες με μαθησιακές δυσκολίες,
  • Καθηγητές/ριες ξένων γλωσσών.

Το έργο στοχεύει στην στήριξη ενηλίκων μεταξύ 18 και 35 ετών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και συνεπώς αποθαρρύνονται στο να μάθουν μια ξένη γλώσσα.

Το εκπαιδευτικό έργο IRENE είναι καινοτόμο, καθώς εφαρμόζει το σχεδιασμό ψηφιακών διδακτικών ενοτήτων που εστιάζουν στην διευκόλυνση εκμάθησης των Ευρωπαϊκών γλωσσών από ενήλικες με ΕΜΔ, με τη χρήση διδασκαλίας βύθισης σε ένα περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας, με αναγνώριση και σύνθεση ομιλίας.

  • Σύγχρονοι τρόποι διδασκαλίας
  • Χρήση της τεχνολογίας
  • Συγκράτηση γνώσης μέσω ενός ευχάριστου τρόπου διδασκαλίας