Υποστηρικτική διαβίωση και αναμετάδοση ιστοριών ενηλίκων με ΜΔ – Σύλλογος Αυτισμού και Συνδρόμου Asperger στη Σουηδία

compendium

Χώρα Μελέτης: Σουηδία

Τομέας Εστίασης: γλώσσα, υποστηρικτική τεχνολογία, πολύ-αισθητηριακή

Ο Σύλλογος για τον Αυτισμό και το Σύνδρομο Asperger στη Σουηδία είναι ένας σύλλογος που δημιουργεί προγράμματα που στοχεύουν σε καλύτερες συνθήκες για παιδιά, νέα άτομα και ενήλικες με μαθησιακές δυσκολίες που απορρέουν από το φάσμα των ασθενειών του αυτισμού. Ο Σύλλογος Για τον Αυτισμό και το Σύνδρομο Asperger στη Σουηδία εργάζεται ενεργητικά επηρεάζοντας πολιτικά πρόσωπα, αρχές και άλλους οργανισμούς.

Ο στόχος είναι η προώθηση καλών συνθηκών διαβίωσης για άτομα με αυτισμό όλων των ηλικιών. Ο τελικός σκοπός είναι η μέγιστη δυνατή προσέγγιση στην κατάσταση ευημερίας του νου, που αποτελεί το θεμέλιο μιας καλύτερης μαθησιακής διαδικασίας.

Η αναμετάδοση ιστοριών για την Υποστηρικτική διαβίωση αντιπροσωπεύει ένα κίνημα στα πλαίσια του πεδίου των αναπτυξιακών (και διανοητικών) δυσκολιών για να παράσχει υποστηρικτικές υπηρεσίες σε κανονική στέγαση προς τους ενήλικες με δυσκολίες.

Ο Σύλλογος δραστηριοποιείται με διάφορους τρόπους ώστε να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης για τους συμμετέχοντες, όπως:
 • Διάχυση πληροφοριών για τον αυτισμό ούτως ώστε να ενισχυθεί η γνώση και η κατανόηση από το ευρύ κοινό, τις οικογένειες και τους επαγγελματίες
 • Εργασία για την προσαρμοσμένη κατάρτιση, τις συνθήκες στέγασης και απασχόλησης
 • Προσφορά ευκαιριών σε άτομα με αναπηρίες, τις οικογένειές τους, και το προσωπικό να συναντώνται και να ανταλλάσσουν γνώση και εμπειρίες
 • Συμμετοχή στη διεθνή συνεργασία
 • Υιοθέτηση και παροχή προτάσεων στην έρευνα εντός αυτού του πεδίου

Οι υπηρεσίες μπορούν να είναι στο διηνεκές για τα άτομα σε ανάγκη, αλλά και οργανωμένες όπως οι υπηρεσίες στέγασης και υποστηρικτικής διαβίωσης.

Για τη συγκεκριμένη βέλτιστη πρακτική ο τύπος μαθητή που υποστηρίζεται είναι αυτός που λαμβάνει δια βίου μάθηση, επειδή αρχίζει από τις πρώιμες ηλικίες έως την ενηλικίωση και δεν σταματά ποτέ.

Ναι, ο σύλλογος λαμβάνει τουλάχιστον ετήσια ανατροφοδότηση από τους σχετιζόμενους εταίρους που χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν τη βέλτιστη πρακτική.

Οι κύριες πηγές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν:
 • Ανθρώπινο δυναμικό – ερευνητές,
 • Υλικές πηγές
 • Οικονομικές πηγές – κοινές με το ανθρώπινο δυναμικό – όντας η κατάρτιση του πιστοποιημένου προσωπικού ώστε να εφαρμοστούν οι συγκεκριμένοι μέθοδοι
Οι στόχοι του Συλλόγου Αυτισμού και Συνδρόμου Asperger στη Σουηδία είναι:
 • Διάχυση πληροφοριών και ενίσχυση της κατανόησης των ασθενειών του φάσματος του αυτισμού και των εφαρμοσμένων μεθοδολογιών, όπως η διάδοση βιογραφικών ιστοριών
 • Υλοποίηση μεθόδων καλής πρακτικής για τα άτομα με ΜΔ
 • Δυναμική προσπάθεια για την επίτευξη εξατομικευμένης εκπαίδευσης, στέγασης, δραστηριοτήτων απασχόλησης και ψυχαγωγίας
 • Δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων με αυτισμό, των συγγενών τους και των επαγγελματιών του τομέα
 • Παρακολούθηση και παροχή ερευνητικών ιδεών σε αυτό το πεδίο
 • Συμμετοχή στις διεθνείς προσπάθειες σε αυτό το πεδίο

Η υποστηρικτική διαβίωση και η αναμετάδοση βιογραφικών ιστοριών ενηλίκων με ΜΔ, ΑΥΤΙΣΜΟΥ και ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ASPERGER, στο Σύλλογο για τον Αυτισμό και το Σύνδρομο Asperger στη Σουηδία είναι μια Καλή Πρακτική εφόσον υπάρχουν αποδείξεις και καλά αποτελέσματα της διαδικασίας, όπως:

 • Ενσωμάτωση ενηλίκων με ΜΔ στην κοινωνία,
 • Ανάπτυξη λειτουργικής επικοινωνίας,
 •  Δυναμική προσπάθεια για την επίτευξη εξατομικευμένης εκπαίδευσης, στέγασης, δραστηριοτήτων απασχόλησης και ψυχαγωγίας
 • Δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων με αυτισμό, των συγγενών τους και των επαγγελματιών του τομέα
 • Παρακολούθηση και παροχή ερευνητικών ιδεών σε αυτό το πεδίο
 • Συμμετοχή στις διεθνείς προσπάθειες σε αυτό το πεδίο
 1. Ενσωμάτωση ενηλίκων με ΜΔ στην κοινωνία,
 2. Επίτευξη της νοητικής ευημερίας, η οποία είναι θεμελιώδης για βέλτιστη μαθησιακή διαδικασία και μελλοντική ενσωμάτωση στη κοινωνία  την εύρεση εργασίας, δημιουργία οικογένειας).
 3. Ανάπτυξη λειτουργικής επικοινωνίας,
 4.  Δυναμική προσπάθεια για την επίτευξη εξατομικευμένης εκπαίδευσης, στέγασης, δραστηριοτήτων απασχόλησης και ψυχαγωγίας
 5. Δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων με αυτισμό, των συγγενών τους και των επαγγελματιών του τομέα
 6. Παρακολούθηση και παροχή ερευνητικών ιδεών σε αυτό το πεδίο
 7. Συμμετοχή στις διεθνείς προσπάθειες σε αυτό το πεδίο

Η υποστηρικτική διαβίωση και η αναμετάδοση βιογραφικών ιστοριών ενηλίκων με ΜΔ στο Σύλλογο για τον Αυτισμό και το Σύνδρομο Asperger στη Σουηδία είναι μια Καλή Πρακτική που μπορεί επίσης να εφαρμοσθεί ως ένα επιτυχημένο εργαλείο διδασκαλίας σε ενήλικες με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, (ADHD), δυσλεξία, διαταραχή ομιλίας και άλλες μορφές λειτουργικών παραλλαγών. Ο/Η ενήλικας με ΜΔ θα αποκτήσει αυτοπεποίθηση και τις πλέον σημαντικές δεξιότητες – ούτως ώστε να αποκτήσει μια καθημερινή ζωή και να αντιλαμβάνεται κανονικά πράγματα όπως ο/η καθένας/μία.