Module 1, Topic 1
In Progress

7.2. Μελέτη περίπτωσης 2: Εικονικές τεχνολογίες και πραγματικότητες για την εκμάθηση ξένων γλωσσών.

Ονομασία έργου: Αύξηση της ενδυνάμωσης ενηλίκων και μεταναστών με ειδικές μαθησιακές διαταραχές (IRENE)
Σύντομη περιγραφή: Ένα έργο του προγράμματος Erasmus+ που στοχεύει στη χρήση εικονικών τεχνολογιών για να βοηθήσει ενήλικες που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες να μάθουν μια ξένη γλώσσα. Για τον σκοπό αυτό, συνεργάστηκαν εταίροι από επτά ευρωπαϊκές χώρες για την ανάπτυξη μιας καινοτόμου μεθοδολογίας.
Περίοδος υλοποίησης: 2018-2021.

Επιμέρους στόχοι: Το έργο απευθύνεται σε ενήλικες μεταξύ 18 και 35 ετών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και, ως εκ τούτου, αποθαρρύνονται από το να μάθουν μια ξένη γλώσσα.

Ομάδες-στόχος: Αυτή η πρακτική υποστηρίζει ή ωφελεί διαφορετικές ομάδες:

  • Ενήλικες μεταξύ 18 και 35 ετών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες.
  • Μετανάστες με μαθησιακές δυσκολίες.
  • Καθηγητές/ριες ξένων γλωσσών.

Εμπλεκόμενες χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, Αυστρία, Ισπανία, Ιρλανδία, Δανία, Ολλανδία.

Περιγραφή της πρακτικής

Η παγκοσμιοποίηση και οι διακρατικές σχέσεις είναι χαρακτηριστικά της σύγχρονης κοινωνίας. Στις μέρες μας είναι απαραίτητη η χρήση των ξένων γλωσσών σε διάφορες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, ωστόσο τα εμπόδια που συναντούν οι ενήλικες και οι μετανάστες με μαθησιακές δυσκολίες είναι αρκετά.

Σκοπό του έργου IRENE είναι να υποστηρίξει τους/τις ενήλικες που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και, ως εκ τούτου, αποθαρρύνονται να μάθουν μια ξένη γλώσσα. Επίκεντρο του έργου είναι η τεχνολογία.

Δράσεις και υλικά που έχουν αναπτυχθεί

Σκοπός του έργου IRENE είναι να καλύψει τα κενά γνώσης μέσω της ανάπτυξης τριών κύριων δράσεων:

  • Ανάπτυξη μιας συγκριτικής έρευνας τεκμηρίωσης για τις υφιστάμενες μεθοδολογίες και εργαλεία διδασκαλίας στις χώρες εταίρους. Η έρευνα αυτή αναλύει την πραγματικότητα και το πλαίσιο 7 χωρών: Ελλάδα, Ιταλία, Αυστρία, Ισπανία, Ιρλανδία, Δανία και Ολλανδία. Στο τέλος αυτής της έρευνας έγινε σύγκριση μεταξύ όλων των χωρών, η οποία αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη των παρακάτω δράσεων. Στην ενότητα Προτεινόμενες πηγές για περαιτέρω ανάγνωση παρέχεται πρόσβαση στην έρευνα.
  • Σχεδιασμός ενός προγράμματος σπουδών που προσδιορίζει το περιεχόμενο (υλικά, ασκήσεις κ.λπ.) μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης. Ανατρέξτε στην ενότητα Προτεινόμενες πηγές για περαιτέρω ανάγνωση για να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών.
  • Δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκμάθησης ξένων γλωσσών. Στην ενότητα Προτεινόμενες πηγές για περαιτέρω ανάγνωση παρέχεται πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης.

Αντίκτυπος και τελικά αποτελέσματα

Το έργο παρέχει μια δωρεάν πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης γεμάτη με περιεχόμενο για την υποστήριξη των ενηλίκων που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Αποτελείται από τις ακόλουθες τέσσερις ενότητες:

  • Προφορά: ο/η εκπαιδευόμενος/η θα έχει την ευκαιρία να μάθει και να βιώσει την προφορά μεμονωμένων λέξεων στη γλώσσα της επιλογής του.
  • Μελέτη: ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης που περιέχει διδακτικές ενότητες που χρησιμοποιούν πληθώρα μέσων, κουίζ και διαδραστικών ασκήσεων με έμφαση τόσο στην κατανόηση όσο και στην παραγωγή.
  • Εξερεύνηση: παιχνίδι μάθησης που χρησιμοποιεί την τρισδιάστατη πραγματικότητα, όπου οι εκπαιδευόμενοι/ες καλούνται να εφαρμόσουν τις γλωσσικές γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτήσει, προκειμένου να ολοκληρώσουν συγκεκριμένες εργασίες.
  • Ενότητα από κοινού μάθησης: Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να βρείτε μια κοινότητα ενδιαφερομένων, είτε ως εκπαιδευόμενοι/ες είτε ως εκπαιδευτές, για να επικοινωνήσετε μαζί τους με σκοπό να ανταλλάξετε γνώσεις, εμπειρίες και πόρους.

Ανατρέξτε στην ενότητα Προτεινόμενες πηγές για περαιτέρω ανάγνωση για να βρείτε διαφορετικούς οδηγούς σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτής της διαδικτυακής πλατφόρμας.

Γιατί είναι καλή πρακτική;

Το έργο IRENE επιλέχθηκε επειδή προσφέρει μια καινοτόμο προσέγγιση. Έχει σχεδιαστεί ως ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διευκόλυνση της εκμάθησης ευρωπαϊκών γλωσσών, το οποίο χρησιμοποιεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο διδασκαλίας σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας με αναγνώριση και σύνθεση ομιλίας.

Συνοψίζοντας, μπορούμε να επισημάνουμε τρεις βασικές αρχές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν σε αυτήν την μελέτη περίπτωσης για την υποστήριξη των μαθητών/ριών με μαθησιακές δυσκολίες: σύγχρονοι τρόποι διδασκαλίας, χρήση της τεχνολογίας και διατήρηση της γνώσης μέσω ενός ελκυστικού τρόπου διδασκαλίας.