Μαθησιακές δυσκολίες ενηλίκων και εκμάθηση Ξένης Γλώσσας: Ευρωπαϊκές κοινές εμπειρίες για την υποστήριξη και την ανάπτυξη της καινοτόμου προσέγγισης IRENE.

Χώρες μελέτης: Αυστρία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία και Ισπανία. Η παρούσα εργασία θα εστιάσει κυρίως στο Ολλανδικό πλαίσιο. Τομέας Εστίασης: Αυτή η Συγκριτική Δευτερογενής Έρευνα…