Επιστροφή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Διδάσκοντας ξένες γλώσσες σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

0% Oλοκληρωμένο
0/0 Βήματα
 1. Ενότητα 1. Σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες
  1 Θέμα
  |
  1 Κουίζ
 2. Ενότητα 2. Μαθησιακά αποτελέσματα στην Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών (FLT)
  7 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 3. Ενότητα 3. Περιγραφή βασικών αρχών
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 4. Ενότητα 4. Μεθοδολογία μαθημάτων
  9 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 5. Ενότητα 5. Ασκήσεις
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 6. Ενότητα 6. Συμβουλές για εκπαιδευτικούς
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 7. Ενότητα 7. Καλές πρακτικές
  3 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 8. Ενότητα 8. Πώς να αξιολογήσουμε τα μαθησιακά αποτελέσματα
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ

Εισαγωγή

Σε αυτή την ενότητα, θα ασχοληθούμε με βασικές αρχές που βασίζονται σε αποδείξεις για τη διδασκαλία του γραμματισμού σε μαθητές με διάφορες αναπηρίες. Αρχικά, η ενότητα θα διερευνήσει τη σημασία της καθιέρωσης τέτοιων βασικών αρχών στη διδασκαλία, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση σχετικά με την προσέγγιση πολυαισθητηριακή δομημένη γλώσσας.

Επιπλέον, η ενότητα θα συζητήσει τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των μαθητών στη διαδικασία της διδασκαλίας, καθώς και διάφορες εφαρμογές και εργαλεία ψηφιακής τεχνολογίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία αυτή. Το τελευταίο μέρος αυτής της ενότητας ασχολείται με τους τρόπους δημιουργίας ενός θετικού μαθησιακού περιβάλλοντος και τις σχετικές ικανότητες που πρέπει να αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί για να προωθήσουν την αποτελεσματική διδασκαλία των μαθητών τους.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

 • Είναι εξοικειωμένος/η με την προσέγγιση πολυαισθητηριακής δομημένης γλώσσας και να εφαρμόζει τέτοιου είδους τεχνικές με βάση τις αναπηρίες των μαθητών.
 • Μάθει τη σημασία της ενεργούς συμμετοχής των μαθητών στη διαδικασία μάθησης.
 • Αναγνωρίζει τις διάφορες τεχνικές υποστηρικτικής τεχνολογίας και να τις εφαρμόζει στην τάξη.
 • Αναγνωρίζει τρόπους για τη δημιουργία θετικού μαθησιακού περιβάλλοντος.
 • Αποκτήσει δεξιότητες και ικανότητες που θα συμβάλλουν στη μάθηση και την ένταξη.

Διάρκεια

Ο εκτιμώμενος χρόνος που απαιτείται για την παρακολούθηση της ενότητας είναι τρεις ώρες, χωρίς να υπολογίζεται ο χρόνος που δαπανάται για την εξερεύνηση πρόσθετων προτεινόμενων πόρων και παραρτημάτων.

Απαιτήσεις

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για την παρακολούθηση αυτής της ενότητας. Το μόνο απαραίτητο είναι ένας υπολογιστής και σύνδεση στο διαδίκτυο.

Προτεινόμενες πηγές για περαιτέρω ανάγνωση

Πηγές για την πολυαισθητηριακή δομημένη γλώσσα

Πηγές για την ενεργό συμμετοχή των μαθητών

Πηγές για την υποστηρικτική τεχνολογία

Πηγές για Θετικό μαθησιακό περιβάλλον

Πηγές για τις ικανότητες των εκπαιδευτικών

Picard (2015) Teaching Students with Disabilities. Source https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/disabilities/

Αναφορές

 1. Abba, U. M. and Rashid, A. M. (2019) ‘Teachers' Competency Requirement for Implementation of Inclusive Education in Nigeria’, Universal Journal of Educational Research, 8(3C), pp.60-69
 2. AITSL (2020) Inclusive education: Teaching students with disability. Retrieved from: https://www.aitsl.edu.au/research/spotlights/inclusive-education-teaching-students-with-disability
 3. Bataineh, O., Dababneh, K. and Baniabdelrahman, A. (2008) ‘Competencies of Learning difficulties for General Education Teachers in Regular Classrooms in Jordan’, University of Sharjah Journal of Humanities & Social Sciences, 7(1), pp. 27-45
 4. Ciccarone, S. (2019) The Effects of Multisensory Learning on Second Language Acquisition for Students with Learning difficulties. Retrieved from: https://mdsoar.org/bitstream/handle/11603/13842/CICCARONESELMA_paper.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 5. Eredics, N. (2017) 8 Tips for Introducing a Student with Disabilities to a General Education Classroom. Retrieved from: https://www.friendshipcircle.org/blog/2017/09/28/8-tips-introducing-student-disabilities-general-education-classroom/
 6. European Commission (2022) European accessibility act. Retrieved from: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202
 7. García-Carrión, R., Roldán, S. M., Campos, E. R. (2018) Interactive Learning Environments for the Educational Improvement of Students with Disabilities in Special Schools. Retrieved from: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.01744/full
 8. IMSLE (2019) What is Multisensory Structured Language (MSL)? Retrieved from: https://www.multisensoryeducation.net.au/?page=what-is-msl
 9. Institute of Multi-Sensory Education (2022) Multi-Sensory Instruction in the Classroom: 5 Activities to Use. Retrieved from: https://journal.imse.com/multi-sensory-instruction-in-the-classroom/
 10. Korkmaz, S. C. and Karatepe, C. (2018) ‘The Impact of Multi-sensory Language Teaching on Young English Learners’ Achievement in Reading Skills’, Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language), 12(2), pp. 80-95.
 11. Maza, L. (2021) Examples of Assistive Technology in the Classroom. Retrieved from: https://enablingdevices.com/blog/assistive-technology-in-the-classroom/
 12. Mehta, A. and Panju, N. (2018) ‘Teaching Competencies in Inclusive Classroom’, IMPACT: International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature, 6(8), pp. 131-136.
 13. Myréen, S. (2017) ‘Evaluating the Role of Multisensory Elements in Foreign Language Acquisition’, International Journal of Educational and Pedagogical Sciences, 11(2), pp. 423-426.
 14. NCSE (not dated)) Assistive Technology. Retrieved from: https://www.sess.ie/resources/assistive-technology-overview
 15. NCSE (not dated) AT – Possibilities and Limitations. Retrieved from: https://www.sess.ie/resources/possibilities-and-limitations
 16. NSW (2022) Assistive Technology. Retrieved from: https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/disability-learning-and-support/resources/assistive-technology#:~:text=Some%20examples%20of%20assistive%20technology,of%20content%20on%20a%20screen
 17. Papazafiri, M. and Argyropoulos, V. (2018) ‘ASSISTIVE TECHNOLOGY AND SPECIAL EDUCATION TEACHERS: THE CASE OF STUDENTS WITH MULTIPLE DISABILITIES AND VISION IMPAIRMENT’, 10th International Conference on Education and New Learning Technologies.
 18. Räty, M. (2014) The multisensory space: a new learning environment. Retrieved from: https://www.theseus.fi/handle/10024/153641
 19. School Education Gateaway (2016) 1. Teacher skills and competences. Retrieved from: https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/toolkitsforschools/subarea.cfm?sa=10
 20. Schukraft, S. (2020) Multi-Sensory Learning: Types of Instruction and Materials. Retrieved from: https://journal.imse.com/multi-sensory-learning-types-of-instruction-and-materials/
 21. The Wing Institute (2022) Teacher Competences. Retrieved from: https://www.winginstitute.org/quality-teachers-compentencies
 22. University of Washington (2022) What is assistive technology? Retrieved from: https://www.washington.edu/accesscomputing/what-assistive-technology
 23. Waterford (2019) Why Multisensory Learning is an Effective Strategy for Teaching Students How to Read. Retrieved from: https://www.waterford.org/education/why-multisensory-learning-is-an-effective-strategy-for-teaching-students-how-to-read/
 24. WHO (2022) Assistive Technology. Retrieved from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/assistive-technology