Επιστροφή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Διδάσκοντας ξένες γλώσσες σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

0% Oλοκληρωμένο
0/0 Βήματα
 1. Ενότητα 1. Σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες
  1 Θέμα
  |
  1 Κουίζ
 2. Ενότητα 2. Μαθησιακά αποτελέσματα στην Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών (FLT)
  7 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 3. Ενότητα 3. Περιγραφή βασικών αρχών
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 4. Ενότητα 4. Μεθοδολογία μαθημάτων
  9 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 5. Ενότητα 5. Ασκήσεις
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 6. Ενότητα 6. Συμβουλές για εκπαιδευτικούς
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 7. Ενότητα 7. Καλές πρακτικές
  3 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 8. Ενότητα 8. Πώς να αξιολογήσουμε τα μαθησιακά αποτελέσματα
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ

Εισαγωγή

Στην παρούσα ενότητα, επισημαίνουμε ορισμένα επιλεγμένα παραδείγματα για να εφαρμοστούν στην τάξη.

Στην ενότητα θα παρουσιάσουμε πέντε επιλεγμένα παραδείγματα ασκήσεων που μπορούν να δοθούν σε εκπαιδευόμενους/ες με μαθησιακές δυσκολίες: διδασκαλία διακριτών δοκιμών, σύστημα επικοινωνίας με ανταλλαγή εικόνων, μάθηση με βάση το παιχνίδι, πολυαισθητηριακές και προφορικές γλωσσικές δεξιότητες. Όλα τα παραδείγματα περιγράφονται με γενικούς όρους και περιέχουν επίσης συνδέσμους για περισσότερο υλικό αναφοράς, ώστε ο/η εκπαιδευόμενος/η να μπορεί να διερευνήσει τις μεθόδους περαιτέρω.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Αφού μελετήσει την παρούσα ενότητα, ο/η εκπαιδευόμενος/η:

 • Θα έχει εξοικειωθεί με επιλεγμένα παραδείγματα και ασκήσεις για τη διδασκαλία εκπαιδευόμενων με μαθησιακές δυσκολίες.
 • Θα έχει κατανοήσει τις διάφορες τεχνικές και να μπορεί να τις εφαρμόζει στην τάξη.
 • Θα έχει αποκτήσει δεξιότητες και ικανότητες που θα συμβάλουν στη μάθηση, την ένταξη και τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων.
 • Θα έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικά με διάφορους πόρους, οι οποίοι είναι άμεσα διαθέσιμοι για να χρησιμοποιηθούν στην τάξη.
 • Να έχει συνειδητοποιήσει τη σημασία της πρακτικής άσκησης σε μαθησιακά περιβάλλοντα, ειδικά όταν έχει να αντιμετωπίσει εκπαιδευόμενους/ες με μαθησιακές δυσκολίες.

Διάρκεια

Ο κατά προσέγγιση χρόνος που θα χρειαστούν οι εκπαιδευόμενοι/ες για να ολοκληρώσουν αυτήν την ενότητα είναι τρεις ώρες.

Απαιτήσεις

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας. Το μόνο που θα χρειαστούν είναι έναν υπολογιστή και σύνδεση στο διαδίκτυο.

Προτεινόμενες πηγές για περαιτέρω ανάγνωση

Διδασκαλία διακριτών δοκιμών

https://www.youtube.com/watch?v=a6H28LETFD4

https://www.youtube.com/watch?v=0Nqlr6uz-bg

Σύστημα Επικοινωνίας με Ανταλλαγή Εικόνων

https://nationalautismresources.com/the-picture-exchange-communication-system-pecs/

https://pecsusa.com/pecs/

https://www.youtube.com/watch?v=rsDBJyrcyh0

https://www.youtube.com/watch?v=8CNfaQ6tm4c

Μάθηση με βάση το παιχνίδι

https://www.game-learn.com/en/resources/blog/gamelearn-experience-2021-a-virtual-trip-around-the-latest-features-of-the-most-awarded-game-based-learning-platform/

https://www.slideshare.net/ApostolosSyropoulos/the-use-of-video-games-in-special-education

https://www.youtube.com/watch?v=NxwUMs4VCag&feature=youtu.be

https://youtu.be/YopbkCYSIEU

https://youtu.be/nokqlgKkeMU

Πολυαισθητηριακή προσέγγιση

https://www.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=multisensory%20activities&eq=Multisensory&etslf=7080&term_meta%5b%5d=multisensory%7Cautocomplete%7C1&term_meta%5b%5d=activities%7Cautocomplete%7C1

https://www.verywellfamily.com/make-multisensory-teaching-materials-2162327

https://www.youtube.com/channel/UCPJqkhSNKynPzgLj4Xuqp9g

https://www.youtube.com/watch?v=v8TQOv3NwWA

https://www.youtube.com/watch?v=qWBjBq73oR4

https://youtu.be/qWBjBq73oR4

https://www.structural-learning.com/post/multisensory-learning-in-the-classroom-a-teachers-guide

Προφορικές Γλωσσικές Δεξιότητες

https://pubsaskdev.blob.core.windows.net/pubsask-prod/40207/40207-Reading-Difficulties-Disabilities.pdf

Αναφορές

 1. https://asatonline.org/
 2. https://autismpdc.fpg.unc.edu/sites/autismpdc.fpg.unc.edu/files/PECS_Steps.pdf
 3. Collet-Klingenberg, L. (2008). PECS: Steps for implementation. Madison, WI: The National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders, The Waisman Center, The University of Wisconsin.
 4. https://www.game-learn.com/en/resources/blog/all-you-need-to-know-serious-games-game-based-learning-examples/
 5. Ronimus, M., Eklund, K., Pesu, L., & Lyytinen, H. (2019). Supporting Struggling Readers with Digital Game-Based Learning. Educational Technology Research & Development, 67 (3), 639–663.
 6. Kosmas, P., Ioane, A., & Retails, S. (2018). Moving Bodies to Moving Minds: A Study of the Use of Motion-Based Games in Special Education. Tec Trends: Linking Research & Practice to Improve Learning, 62(6), 594–601.
 7. https://journal.imse.com/multi-sensory-learning-types-of-instruction-and-materials/
 8. https://pdst.ie/sites/default/files/Oral%20Language%20Booklet%20PDF.pdf