Διαδικασία για την στήριξη μαθητών με αναπηρίες και προβλήματα υγείας

EFL teacher

Χώρα Μελέτης: Αυστρία, Δανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία και Ισπανία. Η εργασία αυτή θα εστιάσει κυρίως στο Ολλανδικό πλαίσιο εργασίας.

Τομέας Εστίασης: Αξιολόγηση των αναγκών του/της εκπαιδευόμενου/νης και των ενημερωμένων απαιτήσεων για την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο

Με στόχο οι εκπαιδευόμενοι με αναπηρίες/μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα υγείας να εισαχθούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, πρέπει να ακολουθηθούν κάποιες διαδικασίες:
  • Η διαδικασία εισαγωγής των μαθητών με ειδικά κριτήρια
  • Συμπλήρωση του εντύπου εγγραφής (εάν ο μαθητής δηλώνει τη δυσκολία του/της)
  • Η σύστασή του/της από καθηγητές,
  • Η σύστασή του/της από οργανισμούς/ Συλλόγους κ.λπ.

Η πρακτική αντικατοπτρίζει τις διαδικασίες του τοπικού Πανεπιστημίου που οι ενήλικοι φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες χρειάζεται να ολοκληρώσουν, ώστε να εισαχθούν στο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Αυτή είναι η ίδια διαδικασία για τους μαθητές να εισαχθούν στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε μια χρονική περίοδο τεσσάρων (4) ετών.

Δεν διατίθεται – αυτή η διαδικασία είναι τυποποιημένη και συμβαίνει κάθε χρόνο όταν το εκπαιδευτικό ίδρυμα δέχεται νέες εγγραφές.

Η βέλτιστη πρακτική υποστηρίζει, μεταξύ άλλων εκπαιδευόμενων, εκπαιδευόμενους/ες με (μαθησιακές) δυσκολίες που επιθυμούν να εισαχθούν στο Πανεπιστήμιο για να μάθουν ξένες γλώσσες.

Ναι. Μόλις ένας μαθητής με αναπηρία ή πρόβλημα υγείας αναγνωρισθεί, κανονίζεται μια προσωπική συνάντηση με τον αρμόδιο του Γραφείου Κοινωνικής Στήριξης. Κατά την διάρκεια της συνάντησης, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο μαθητής και οι λογικές ρυθμίσεις που πιθανόν να χρειάζονται θα συζητηθούν και θα καταγραφούν. Ο μαθητής θα πρέπει να υποβάλλει όλα τα ιατρικά πιστοποιητικά, αξιολογήσεις και προτάσεις που κρατά σύμφωνα με το έντυπο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ και οποιεσδήποτε προτάσεις για λογικές ρυθμίσεις από την Επιτροπή Πρόνοιας της Ειδικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης του Υπουργείου.

Μετά από την αξιολόγηση των αναγκών του μαθητή, οι προτάσεις του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου για την επιχορήγηση των λογικών τροποποιήσεων εγκρίνονται, και η ίδια διαδικασία ακολουθείται για την ενημέρωση των καθηγητών ως προς τους μαθητές με αναπηρίες.

Πανεπιστήμιο Κύπρου (2021). Στήριξη Φοιτητών με Αναπηρίες. Τελευταία επίσκεψη 3 Μαρτίου 2021,  https://www.ucy.ac.cy/fmweb/el/25-top-menu/offices-gr/social-support-office/122-foitites-anapiria

Η πρακτική αυτή αναφέρεται στα έγγραφα της αναπηρίας, προβλήματος υγείας, μαθησιακών δυσκολιών και ψυχό-συναισθηματικών διαταραχών, που οι μαθητές που θέλουν να εισαχθούν στο πανεπιστήμιο της Κύπρου πιθανόν να έχουν, στις υποχρεώσεις των μαθητών, συστάσεων προς τους καθηγητές, υποστήριξης προς τους μαθητές με αναπηρίες, καθώς και στήριξη ως προς τα δίδακτρα.

Το εκπαιδευτικό ίδρυμα διαθέτει υψηλά πρότυπα και διαδικασίες για την ενσωμάτωση των εγγραφών τους στο σύστημα. Κάθε φοιτητής, ασχέτως της φυσικής ή πνευματικής του/της κατάστασης, δικαιούται να ακολουθήσει κάποιες διαδικασίες και κανόνες πριν την έναρξη των προπτυχιακών σπουδών του/της. Οι διαδικασίες είναι ίδιες για κάθε εκπαιδευόμενο/η, ο/η οποίος/α εγγράφεται για σπουδές στις Ξένες Γλώσσες.

Έγγραφη τεκμηρίωση ανικανότητας, προβλήματος υγείας, μαθησιακών δυσκολιών και ψυχό-συναισθηματικών διαταραχών:

  1. Οπτική αναπηρία: πρέπει να υποβληθούν πρόσφατα πιστοποιητικά από ειδικό οφθαλμίατρο αναγνωρισμένο από τον Ιατρικό Σύλλογο και εγγεγραμμένο στο Ιατρικό Μητρώο Κύπρου ή από ένα ανάλογο όργανο στη χώρα προέλευσης του/της φοιτητή/ριας
  2. Ακουστική αναπηρία: πρέπει να υποβληθούν πρόσφατα πιστοποιητικά από ειδικό ωτορινολαρυγγολόγο αναγνωρισμένο από τον Ιατρικό Σύλλογο και εγγεγραμμένο στο Ιατρικό Μητρώο Κύπρου ή από ένα ανάλογο όργανο στη χώρα προέλευσης του/της φοιτητή/ριας
  3. Κινητική και σωματική αναπηρία: Πρέπει να δοθεί από έναν Εξειδικευμένο Ιατρό, αναγνωρισμένο από τον Ιατρικό Σύλλογο και εγγεγραμμένο στο Ιατρικό Μητρώο της Κύπρου ή ένα αντίστοιχο συλλογικό όργανο

Το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και η Ακαδημαϊκή Υποστήριξη, προτείνουν οι φοιτητές/ριες και απόφοιτοι/ες να προσφέρουν τη στήριξή τους στους συναδέλφους με μαθησιακές δυσκολίες. Ο/Η φοιτητής/τρια που χρειάζεται συνδρομή μπορεί να προτείνει τον/την φοιτητή/ρια ή απόφοιτο/η, τον/ην οποίο/α επιθυμεί να του/της παρέχει τη συνδρομή του/της.

Το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και η Ακαδημαϊκή Υποστήριξη, προτείνουν οι φοιτητές/ριες και απόφοιτοι/ες να προσφέρουν τη στήριξή τους στους συναδέλφους με μαθησιακές δυσκολίες. Ο/Η φοιτητής/τρια που χρειάζεται συνδρομή μπορεί να προτείνει τον/την φοιτητή/ρια ή απόφοιτο/η, τον/ην οποίο/α επιθυμεί να του/της παρέχει τη συνδρομή του/της.